లవ్ ‘సీన్’ చాలా కష్టం

హీరోయిన్ రిచా చద్దాముంబై: ‘సినిమాలోని ప్రేమ, రొమాన్స్ సన్నివేశాల్లో ...