కూతురు కోసం మడోన్నా ప్రీ-ప్రోమ్ పార్టీ!

న్యూయార్క్: తన టీనేజ్ కూతురు లార్డెస్ కోసం ‘ప్రీ-ప్రోమ్’ పార్టీని ...