అలా జరిగిపోయింది..!

దేవ్ డీ, సాహిబ్ బీవీ ఔర్ గ్యాంగ్‌స్టర్, పాన్‌సింగ్ తొమార్ వంటి చిత్రాల్లో ...