శ్వేతకు విష్ణు చాన్స్?

శ్వేత బసు ప్రసాద్ కు బాలీవుడ్ నుంచే కాదు టాలీవుడ్ నుంచి కూడా మద్దతు ...