‘1700 మంది సైనికులను చంపాం’

బాగ్దాద్ : తాము ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు.. ఏకంగా 1700 మంది ఇరాకీ సైనికులను చంపినట్లు ...