నాకలా కనిపించాలంటే భయం!

ఇలాంటివి నీకు నప్పవు అని ఎవరైనా అన్నారనుకోండీ…అలాంటి వాటి జోలికే ...