పెళ్లా.. పదేళ్ల తర్వాత అడగండి…

పెళ్లి గురించి తనను ఇప్పుడప్పుడే అడగొద్దని, పదేళ్ల తర్వాత అడగండని అంటోంది ...