మీనా.. డేరాల పట్టణం..

కనుచూపు మేరా డేరాలే.. ఇళ్లెక్కడా కనిపించవు. అదే మీనా పట్టణం ప్రత్యేకత.  ...