మీట్ అండ్ గ్రీట్ విత్ తెలంగాణా మండలి ఛైర్మన్ శ్రీ స్వామి గౌడ్

లండన్ లో  ఎన్నారై టి.ఆర్.యస్ సెల్ ఆద్వర్యం లో “మీట్ అండ్ గ్రీట్ విత్ తెలంగాణా ...