కామెర్లను గుర్తించే ఆప్

వాషింగ్టన్: ప్రస్తుతం శిశువులు  పుట్టిన నాలుగైదు రోజుల్లోపు కామెర్ల ...