ఇరాక్‌లో నరకాన్ని చూశాము

ఆర్మూర్ : ఇరాక్‌లో ప్రత్యక్ష నరకాన్నే చూసామని పలువురు బాధితులు తమ ఆవేదనను ...