భారత్ పై అల్‌కాయిదా నజర్

‘ఖైదత్ అల్ జిహాద్’ పేరుతో ప్రత్యేక శాఖ ఏర్పాటు * ముస్లిం ప్రాంతాల మధ్య ...