గీతాంజలికి డబ్బులు వచ్చాయా?

గీతాంజలి సినిమా వాణిజ్యపరంగా హిట్ అందులో సందేహం లేదు. కానీ నిర్మాతకు ...