తాజ్‌మహల్… తెర వెనుక కథ..!

ప్రేమకు చిహ్నమా? చేసిన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా కట్టినదా? ప్రపంచ వింతల్లో ...