ముందుచూపు లేకుంటే…

ముందుచూపు లేకుంటే ముందడుగు వేయలేం. ఇది ఏ రంగానికైనా వర్తిస్తుంది. సరిగ్గా ...