బాలకార్మికుల చట్టంలో కొన్ని సవరణలు తీసుకువస్తూ రూపొందించిన ఒక ప్రతిపాదనకు కేంద్రము ఆమోదం

బాలకార్మికుల చట్టంలో కొన్ని సవరణలు ప్రకారం 14 ఏళ్ల లోపు పిల్లలను కొన్ని ...