ఎవరో ప్రేమించారని నేనెందుకు భయపడాలి?

‘ఎవరో ప్రేమించారని నేనెందుకు భయపడాలి? నటనకు దూరం అవ్వాలి?’ అంటూ ప్రశ్నిస్తోంది ...