ఎక్కడున్నారు నాయనా … రండి

అధిష్టానంతో పోరాడి తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేశాం… ...