‘ఆపరేషన్ ఆకర్షణ్’ షురూ!

వలస నాయకులకు గులాబీ దళపతి ద్వారాలు తెరిచారు. ‘గ్రేటర్’లో పాగా వేసేందుకు ...