విషమే ఔషధం!

పాము, తేలు, తేనెటీగ… వీటిలో మొదటి రెండంటే చాలామందికి హడల్. తేనెటీగ ...