ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్న నిజాలు!

హైదరాబాద్: తీగలాగితే డొంక కదిలినట్లు మిలటరీ అధికారి పటన్‌ కుమార్ పొద్దార్ ...