కోతి ఫొటో తీసింది.. కాపీరైట్‌పై దుమారం రేగింది..!

అందంగా పళ్లికిలిస్తున్న ఈ నల్ల మకాక్ కోతి ఇప్పుడు ఓ పెద్ద దుమారానికే ...