ఫోన్ తలగడ కింద పెట్టుకుంటే అంతే!

న్యూయార్క్: మీరు స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్నారా. అయితే కాస్త జాగ్రత్తగా ...