డ్రైవింగ్ చేస్తూ.. ఫోన్ మాట్లాడితే సిగ్నల్స్ కట్..!

ఫోన్‌లో మాట్లాడుతూ వాహనాలను నడపడం వల్ల తరచూ అనేక రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతుంటా ...