జాబుకు.. జీపీఎస్..!

ఉత్తరాల బాక్స్‌కు ‘ఉపగ్రహంతో’ అనుసంధానం ప్రతి పోస్టల్ బాక్స్‌కు ఓ ...