ప్రీతి జింటా, వాడియా.. మధ్యలో మాఫియా

ముంబై: మాజీ ప్రేమికులు, కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ సహ భాగస్వాములు ప్రీతి ...