ప్రేమ చిత్రాలకే ప్రాధాన్యం

విశాఖపట్నం : ప్రేమ కథా చిత్రాలకే తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తానని, ఇటువంటి చిత్రాలు ...