కన్నతల్లుల కడుపుకోత

ఆ చిన్నారులు తెల్లవారగానే లేచారు.. వడివడిగా తయారయ్యారు. పాఠశాలకు వెళుతూ ...