మా అమ్మ నన్ను చంపాలనుకుంది

రొనాల్డో… ప్రపంచ ఫుట్ బాల్ ఫ్యాన్స్ అందరూ రొనాల్డో అంటే పడిచస్తారు. ...