నేను కోరుకున్నదేదీ నాకు దక్కలేదు

నాక్కొంచెం తిక్కుంది… అయితే… దానికో లెక్కుంది’ అని ‘గబ్బర్‌సింగ్’లో ...