అమెరికాకి సైనికులు కరువవుతున్నారోచ్!

ప్రపంచ పెద్దన్నకి సైనికులు కరువవుతున్నారు. కారణం ఏమిటో తెలుసా? పచ్చబొట్టు. ...