ఆరు నెలల్లో ఐదు సినిమాలు వదులుకున్నా!

‘‘ఐదారు ఫ్లాప్ సినిమాల్లో నటించడంకన్నా ఒక్క హిట్ సినిమాలో నటించడం ...