నన్ను చాలా టార్చర్ చేస్తున్నారు

చాలా టార్చర్ చేస్తున్నారంటూ నటి భావన తెగ బాధపడిపోతోంది. కోడంబాక్కం ...