రూనా నవ్వింది!

మూడేళ్ల రూనా నవ్వింది… కానీ, ఆ నవ్వు కోసం కన్నపేగు ఎంతగా కన్నీరుకార్చిందో… ...