ఆమెది అంత విషాద గాథనా?

ఆమెది అంత విషాద గాథనా అంటూ కంటతడి పెట్టారు త్రిష. ఈ చెన్నై చిన్న దాన్ని ...