భూమిలాంటిదే!

ఈ గ్రహం కూడా అచ్చం మన భూగోళం మాదిరిగానే ఉందట. మనకు కేవలం 16 కాంతి సంవత్సరాల ...