ప్రాణాలు కాపాడిన సెల్ఫీ వీడియో!!

టొరంటో : సెల్ఫోన్లో మంచి కెమెరా ఉందంటే చాలు.. సెల్ఫీలు (తమను తామే ఫొటో) ...