అలసిపోయా.. అందుకే చెయ్యట్లేదు: శిల్పా

లేహ్ : అనురాగ్ కశ్యప్ లాంటి దర్శకుడి నుంచి ఆఫర్ వచ్చిందంటే ఎవరైనా ఎగిరి ...