శివరామకృష్ణన్ కమిటీ నివేదిక ముఖ్యాంశాలివే

న్యూఢిల్లీ: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఎంపిక కోసం తగిన ప్రదేశం సూచించడానికి ...