టెకీలు మెచ్చే టాప్ 10 నగరాల్లో హైదరాబాద్!!

న్యూఢిల్లీ : ప్రపంచంలోని ఏ నగరంలో ఉండాలని టెకీలు ఎక్కువగా భావిస్తారు? ...