ఆసిన్ కాళ్లు నేలకు ఆనుతున్నాయ్

దక్షిణాది నుంచి బాలీవుడ్ కు వెళ్లిన భామ ఆసిన్. వెళ్లిన భామ వెళ్లినట్లే ...