కోటా యథాతథం

విద్యుత్‌పై రాష్ట్ర డిస్పాచ్ సెంటర్‌కు దక్షిణాది గ్రిడ్ ఆదేశం ఇరు ...