ఆగని దాడులు

 -మరో ఏడుగురి బందీ – రిమాండ్‌కు రామేశ్వరం, – పుదుకోట్టై జాలర్లు చెన్నై ...