పడవ మునక: 66 మంది విదేశీయులు గల్లంతు

కౌలాలంపూర్ : మలేషియా పశ్చిమ తీరంలో  97 మంది విదేశీ పర్యాటకులతో వెళ్తున్నపడవ ...