యుద్ధప్రాతిపదికన సహాయం

కాశ్మీర్ జలవిలయం మృతుల సంఖ్య 200 25,000 మంది సుర క్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు శ్రీనగర్/జమ్మూ: ...