సాహసం చేశాడు… డింభకుడు..!

ఏదో ఘనకార్యం చేసినట్లు.. ఆస్పత్రి మంచంపై పడుకుని ఫొటోలకు పోజిస్తున్న ...