మలాలాను కలుసుకోవాలనుంది: బీబర్

లాస్ ఎంజెలెస్: తాలిబాన్ కాల్పుల్లో గాయపడిన మలాలా యూసఫ్ జాయ్ ని కలుసుకునేందుకు ...