ఎవరో ప్రేమించారని నేనెందుకు భయపడాలి?

‘ఎవరో ప్రేమించారని నేనెందుకు భయపడాలి? నటనకు దూరం అవ్వాలి?’ అంటూ ప్రశ్నిస్తోంది ...

శృంగార తార బ్లాక్ మెయిలింగ్

ఒకప్పుడు శృంగార నటిగా ప్రకాశించి, అవకాశాలు ముఖం చాటేయడంతో ప్రముఖులకు ...