రోశయ్యకు కర్ణాటక బాధ్యతలు

న్యూఢిల్లీ: తమిళనాడు గవర్నర్ కే రోశయ్యకు కర్ణాటక తాత్కాలిక గవర్నర్గా ...