ఒక్క చాన్స్ ప్లీజ్..!

అవకాశం కోసం గంభీర్ ఎదురు చూపులుధావన్ స్థానంలో తీసుకోవాలనే డిమాండ్  గౌతమ్ ...